Ref. generalforsamling 2012

Generalforsamling 19. april 2012 kl. 15

 

Til stede: Lars, Pia, John, Charlotte, Dorthe, Kasper, Anne Marie, Kristian, Pia, Sven, John.

 

1.       Valg af dirigent

John valgt

2.       Valg af referent + 2 stemmetællere

Anne Marie valgt

Kasper og Charlotte valgt

3.       Formandens beretning

Nye tiltag:

Bowling er droppet. Til gengæld har vi fået styrketræning på programmet og fra april to gange om ugen. Det har betydet medlemsudskiftning, så der er kommet flere yngre og færre ældre medlemmer. Medlemstallet er dog ikke steget.

 

Vejle:

Det var en god tur, der endte med en 4. plads i volleyball. Festivallen prioriteres igen i år.

 

Boldtræning:

På grund af pladsmangel i hallen på Fjorden falder folk fra, selvom der starter mange nye.

 

Udviklingsprojekt om idræt:

Som en af fem kommuner i landet er Roskilde valgt. En Phd.stud. skal undersøge unge og idræt i kommunen. Hvordan får man dem rekrutteret, og hvordan får man brugt de ordinære foreninger.

 

Idrætskoordinator:

Sarahs efterfølger bliver også idrætskoordinator og stillingen besættes snarest. Idrætskoordinatoren skal bringe fokus på området, koordinere tilbuddene og rekruttere ved at tage kontakt til nye medlemmer og til opgangsfællesskaber, bosteder etc.

Jonas fra Vikingerne i Frederikssund er sådan en idrætskoordinator, og han vil senere fortælle om sit arbejde.

 

HP-huset i Trekroner:

Åbner i slutningen af 2012 med et kæmpe idrætscenter og bosted samt plejehjem.

 

Det kommende år:

Fokus på synliggørelse i Kommunen, større haller, at gøre foreningen mere attraktiv, så vi kan holde på medlemmerne. Det bliver bla. Den nye idrætskoordinators arbejdsopgave.

4.       Regnsskab for 2011

Pia fremlagde et overskud på kr. 32.497,73 pr. 1. januar 2012. Regnskabet godkendt.

5.       Budget for 2012

Der er brug for at søge fonde. Måske skal vi anvende mere brugerbetaling. Ingen kontingentstigning i år. Kontingentet er fortsat kr. 350,- om året.

6.       Indkomne forslag

Ingen

7.       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

John og Pia modtaget genvalg. Dorthe valgt.

Bestyrelsen består derefter af: Lars, Pia, John, Charlotte, Anne Marie og Dorthe.

A.      Valg af 2 suppleanter

Kasper modtaget genvalg. Ingen andre valgt. Måske kan vi finde en suppleant i Ungeteamet. Til næste års GF skal det indføjes i vedtægterne, at idrætskonsulenten er ”født” medlem af bestyrelsen.

 B.      Valg af revisor

Bjarne Colbe genvalgt

C.      Valg af revisorsuppleant

Ingen valgt.

Pia vil spørge Leni, som er medlem af If-SIR98 og desuden formand for SIND Roskilde.

8.       Eventuelt

Der er købt klubtrøjer (shorts + trøjer), og der er bestilt 30 t-shirts med vores logo på forsiden og Fysiocentrets logo på bagsiden, fordi de har ydet et tilskud. Træningstøjet er blåt.

Power-point-foredrag v/ Jonas Hviid, idrætskoordinator i Frederikssund Kommune

Jonas har en idrætsuddannelsesmæssig baggrund og lægger i sit arbejde med Vikingerne og Team 2010 vægt på det idrætslige fokus i sit arbejde. Selvom idræt kan have en terapeutisk virkning, er det ikke i behandlingsøjemed, han arbejder.

Vikingerne har ca. 85 medlemmer, hvoraf ca. 30 er personalemedlemsskaber. Foreningen er stærkt bakket op af både kommune og socialpsykiatrisk ledelse og personale. Deres kontingent er noget højere, end vores, og de har flere forskellige aktivitetstilbud. Selvom de ikke har egentlige klubaftner, er der et solidt socialt sammenhold i klubben, som understøttes af forskellige samlende arrangementer og personalets deltagelse.

En del af årsagen til succesen i Frederikssund må tillægges ansættelsen af 2 idrætskoordinatorer (med henblik på udvidelse) og dermed en klar udmelding fra kommunens side om værdien af idræt som tilbud i socialpsykiatrisk sammenhæng.

Vi forventer derfor betydelig fremgang for IF-SIR98, når vi i nær fremtid får ansat en idrætskoordinator. Det handler både om rekruttering af nye medlemmer, om synlighed i lokalsamfundet og om vilje og opbakning fra ledelse og personale i socialpsykiatrien i Roskilde.

 

 

24. april 2012

 

Anne Marie

referent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*