Vedtægter

Vedtægter for SIR.98 ( Sund idrætsforening i Roskilde af 1998 ).

 

§ 1  Navn og hjemsted:

Foreningens navn er SIR.98. Foreningen er hjemmehørende i Roskilde Kommune. Foreningen er stiftet d. 31. august 1998.

 

§  2  Formål:

Foreningens formål er at tilbyde idræt til psykisk sårbare i Roskilde. Foreningens opgave er at forbedre medlemmernes trivsel samt deres fysiske og sportslige formåen ved at tilbyde idrætsaktiviteter som træning, stævner og andre idrætslige arrangementer.

 

§  3  Medlemskab af organisation:

Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder idrætsforbund og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

 

§  4  Optagelse af medlemmer:

Foreningen optager alle, der anerkender dens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn adresse, fødselsdato og fødselsår. Optagelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent. Eventuelt eksklusion af et medlem kan afgøres af 2/3 af bestyrelsens medlemmer herfor. Et ekskluderet medlem kan kræve beslutningen taget op på den efterfølgende ordinære generalforsamling.

 

§  5  Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves en om året forud. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Bestyrelsen har dog ret til at eftergive kontingent – såfremt et medlem på grund af særlige årsager ikke er i stand til at betale.

 

§  6  Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. 1.     Valg af dirigent
  2. 2.     Beretning om arbejdet i det forløbne år
  3. 3.     Regnskab for det forløbende år
  4. 4.     Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
  5. 5.     Indkomne  forslag
  6. 6.     Valg af bestyrelse, bilagskontrollanter samt suppleanter
  7. 7.     Eventuelt

 

§  7  Ekstraordinær generalforsamling:

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/4  af foreningens medlemmer fremsætter en skriftlig begrundet anmodning her om ,eller når et flertal af foreningens bestyrelse finder det nødvendigt. Ønsket om en ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, som er bekendtgjort i indkaldelsen.

 

§  8  Bestyrelse.

Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. På først kommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen en formand, en kasserer, en sekretær og 2 menige medlemmer, dette møde afholdes inden 3 uger fra den dato hvor generalforsamlingen er afholdt.. Der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 3 medlemmer i ulige år, derudover vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 bilagskontrollanter på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de nødvendige forhandlinger med organisationer, myndigheder m.v.

 

§  9  Udvalg:

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

 

§  10  Revision:

Bilagskontrollanterne skal mindst 1 gang om året gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede. Bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdning.

 

§  11  Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.

 

§  12  Opløsning                                                                                                                                                                    

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en – i dette øjemed særlig indkaldt – ekstraordinær generalforsamling. For at kunne beslutte at opløse foreningen kræves det at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og heraf skal ske mindst 3/4  af de afgivne stemmer være for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ikke – beslutningsdygtig generalforsamling indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 3/4  af de afgivne stemmer uanset, hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er mødt frem

 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle aktiver: idrætsfremmende formål for sindslidende i Roskilde kommune – nærmere fastsat på den opløsende ekstraordinære generalforsamling.